Korupcijos prevencija

PATVIRTINTA

Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pirmininko

2013 m. rugpjūčio 20 d.

įsakymu Nr. AV-15

GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖ PROGRAMA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Komisija) antikorupcinė programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297, 2003, Nr. 38-1728, 2008, Nr. 71-2700, 2011, Nr. 81-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355, 2011, Nr. 77-3727), bei kitais teisės aktais.
2.Programos tikslas – sukurti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, numatyti kovos su korupcija priemones, kurias įgyvendinus būtų pašalintos prielaidos korupcijai pasireikšti ir plisti Komisijoje.
3. Programoje numatyti tikslai ir uždaviniai nuosekliai siejami su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos grėsmių, kartu siekiama visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves.
4.Programa pagrįsta bendradarbiavimo su visuomene, korupcijos prevencijos ir ilgalaikiškumo principais.
5.Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Komisijos darbuotojų veiklą, skatins glaudų Komisijos bendradarbiavimą su valstybės, savivaldybės įstaigomis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis bei kitais asmenimis.
6.Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. APLINKOS ANALIZĖ

7.Lietuva priskiriama šalims, kurios turi didelį korupcijos pasireiškimo mastą.
8.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Komisijos vykdoma veikla yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
9.Korupcijos prielaidos:
9.1.bendrosios:
9.1.1.teisinės, apimančios teisės aktų netobulumą, dažną jų keitimą ir kolizijas, kurios leidžia priimti prieštaringai vertinamus sprendimus ir kt.;
9.1.2. institucinės, apimančios motyvacinės karjeros sistemos nebuvimą, neskaidrius sprendimų priėmimo procesus, nepakankamą viešumą;
9.1.3. visuomenės pilietiškumo trūkumo, apimančio visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumą ir prieštaringumą, nesipriešinimą korumpuotiems darbuotojams bei piliečių pasyvumą antikorupcinėje veikloje;
9.2.specialiosios:
9.2.1. dėl veiklos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu;
9.2.2.dėl kitų valstybės ar savivaldybės institucijų patvirtinimo nereikalaujančių sprendimų priėmimo;
9.2.3.dėl kontrolės ir (ar) priežiūros funkcijų vykdymo;
9.2.4.dėl valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos bei asmens duomenų naudojimo;
9.2.5.dėl vienodos Komisijos praktikos netaikymo;
9.2.6.dėl Komisijos darbuotojų funkcijų, uždavinių, darbo ir sprendimų priėmimo tvarkos bei atsakomybės neišsamaus reglamentavimo;
9.2.7.dėl bylų paskirstymo Komisijos darbuotojams reglamentavimo netobulumo.
10.Komisijai nevykdant veiksmingos ir kryptingos antikorupcinės politikos, gali kilti šios pasekmės:
10.1.sumažėti sprendžiamų socialinių problemų efektyvumas ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves, taip pat visuomenės pasitikėjimas privalomo ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijomis;
10.2.sumažėti visuomenės pasitikėjimas valstybe ir demokratija;
10.3.socialinė įtampa.
11. Atsižvelgiant į šias pasekmes bei suvokiant korupcijos pasireiškimo riziką ir realias galimybes, Komisijoje kas dvejus metus sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

12.Programos tikslai ir uždaviniai yra šie:
12.1.mažinti korupcijos tikimybę:
12.1.1.analizuoti korupcijos pasireiškimo tikimybę Komisijoje, imtis prevencinių priemonių siekiant jos išvengti, o ją nustačius, imtis priemonių jai sumažinti;
12.1.2.užtikrinti teisės aktų skaidrumą;
12.1.3.nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.), susijusius su korupcijos pasireiškimo tikimybe;
12.1.4.rinkti ir kaupti informaciją apie Komisijos išaiškintus korupcijos atvejus;
12.2.pagal kompetenciją vykdyti korupcijos prevenciją:
12.2.1.užtikrinti Komisijos veiklos skaidrumą, atvirumą ir viešumą;
12.2.2.užtikrinti efektyvų Programos įgyvendinimą:
12.2.2.1.kas dvejus metus sudaryti Programos įgyvendinimo priemonių planus (Programos 1 priedas), kuriuose būtų numatyti Programos įgyvendinimo tikslai, uždaviniai, priemonės, įvykdymo laikas ir atsakingi vykdytojai;
12.2.2.2.kasmet vertinti Programos įgyvendinimo priemonių rezultatus;
12.3.didinti Komisijos darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę:
12.3.1. vykdyti Komisijos darbuotojų viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo stebėseną, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams bei įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą;
12.3.2.vykdyti Komisijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėseną, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams bei įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą;
12.3.3. išanalizuoti pranešimus bei pagrįstus įtarimus dėl Komisijos darbuotojų korupcinio pobūdžio veikų, o pasitvirtinus informacijai, pranešti apie tai korupcinio pobūdžio veikas tiriantiems subjektams.

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS IR KONTROLĖ

13.Programos įgyvendinimą organizuoja ir prižiūri Komisijos pirmininkas. Programą įgyvendina bei Programos įgyvendinimo planus rengia, taip pat Programos priemonių planų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą atlieka Komisijos pirmininkas asmeniškai, tačiau prireikus gali tai pavesti atlikti Komisijos darbuotojams.
14.Komisijos darbuotojai pasirašytinai supažindinami su Programa ir Komisijos pirmininko įsakymais patvirtintais priemonių įgyvendinimo planais.

 

Ginčų komisijos 2009-2010 m. antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

Ginčų komisijos 2009-2010 m. antikorupcinės programos priemonių planas

Ginčų komisijos 2011-2012 m. antikorupcinės programos priemonių planas

Ginčų komisijos 2013-2014 m. antikorupcinės programos priemonių planas

Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2013 m ataskaita

Ginčų komisijos 2015-2016 m. antikorupcinės programos priemonių planas

Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2014 m ataskaita

Ginčų komisijos Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių 2016 m ataskaita

 

Informacija Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje
„Praneškite apie korupciją“.

Kontaktai, kuriais asmenys gali anonimiškai pranešti apie SADM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su SADM ir jai pavaldžių įstaigų veikla: „Karštoji linija“ visą parą:
Tel. (8 5) 266 3333. Faksas (8 706) 63 307. El. paštas pranesk@stt.lt

 

Atnaujinimo data: 2017-01-04

Ginkom.lt
Raidžių dydis