Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A1-2

(Pakeitimai: 2008-09-05 Nr. A1-302, 2009-01-30 Nr. A1-36, 2009-09-23 Nr. A1-591, 2010-01-26 Nr. A1-27, 2010-06-07 Nr. A1-227, 2013-02-13 Nr. A1-53)

GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Komisija) yra įstaiga prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2. Komisijos paskirtis – nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT). Komisija yra privalomo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

4. Komisija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

5. Komisija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Komisijos buveinės adresas – Gedimino pr. 60 Vilnius.

51. Komisijos savininkė yra valstybė. Komisijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją įgyvendinant Komisijos savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 16-699) ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

52. Komisijos vieši pranešimai skelbiami Komisijos interneto tinklalapyje.

53. Komisijos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II. KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

6. Komisijos veiklos tikslai yra:

6.1. dalyvauti įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką;

6.2. nagrinėti ir spręsti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir NDNT;

6.3. rengti ataskaitas apie Komisijos veiklą;

6.4. teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo sistemo tobulinimo.

7. Komisija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

7.1. nagrinėdama skundą (prašymą), įvertina kartu su skundu (prašymu) pateiktus dokumentus bei kitus skundui (prašymui) nagrinėti būtinus dokumentus, esant reikalui, papildomai pateiktas ekspertų išvadas ir priima vieną iš šių sprendimų:

7.1.1. skundą (prašymą) atmesti, NDNT sprendimą paliekant nepakeistą;

7.1.2. skundą (prašymą) patenkinti, įpareigojant NDNT per Komisijos nustatytą laiką pakeisti sprendimą;

7.2. kaupia ir analizuoja informaciją apie gautus skundus pagal priežastis ir pagrįstumą bei jų sprendimo rezultatus;

7.3. teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir NDNT metodinius pasiūlymus, siekdama sumažinti skundžiamų sprendimų kiekį bei tobulinti ginčų nagrinėjimo tvarką;

7.4. teikia ketvirtines ir metines Komisijos veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

7.5. leidžia informacinius leidinius apie ginčų nagrinėjimo tvarką.

 

III. KOMISIJOS TEISĖS

8. Komisija turi teisę:

8.1. gauti informaciją, susijusią su nagrinėjamu skundu, ir papildomus dokumentus iš NDNT, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, įstaigų, teikiančių profesinės neįgaliųjų reabilitacijos paslaugas, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų organizacijų;

8.2. kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos pakartotinio ištyrimo;

8.3. pasitelkti nepriklausomus ekspertus ir kitus specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją ir galinčius pateikti išvadas ginčijamu klausimu;

8.4. nagrinėti skundus ir priimti sprendimus, nedalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui, jeigu jis raštu neišreiškė noro dalyvauti;

8.5. teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymu tobulinimo.

 

IV. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

9. Komisijos veikla organizuojama vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, kurių įgyvendinimą kontroliuoja Komisijos pirmininkas. Komisijos strateginiai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879).

Komisijos veikla reguliuojama Komisijos pirmininko tvirtinamais Komisijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

10. Komisija sudaroma iš 7 narių, iš kurių vienas yra Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininką ir Komisijos narius 5 metams skiria į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai yra valstybės pareigūnai, jų darbas Komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje. Komisijos pirmininkui ir Komisijos nariams draudžiama eiti kitas pareigas, išskyrus dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą. Pasibaigus įgaliojimų laikui, Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai pareigas eina, kol paskiriami nauji nariai.

Komisijoje dirba 10 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

11. Komisijos pirmininkas ir Komisijos narys gali būti atleistas prieš terminą, kai:

11.1. atsistatydina savo noru;

11.2. praranda Lietuvos Respublikos pilietybę;

11.3. nedirba dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 dienų iš eilės ar ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių;

11.4. įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį jis nuteisiamas bausme, dėl kurios negali tęsti darbo;

11.5. šiurkščiai pažeidžia pareigas.

12. Komisijos pirmininku ir jos nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą. Komisijos nariai privalo būti Lietuvos Respublikos piliečiai.

13. Komisijai vadovauja ir jos veiklą organizuoja Komisijos pirmininkas. Kai Komisijos pirmininko nėra, laikinai jį pavaduoja vienas iš jos narių, paskirtas Komisijos pirmininko įsakymu.

14. Komisijos pirmininkas:

14.1. vadovauja Komisijai, organizuoja jos darbą, užtikrina Komisijai nustatytų veiklos tikslų ir pavestų funkcijų vykdymą, sprendžia klausimus, susijusius su jos veikla;

14.2. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.3. tvirtina Komisijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir jų aprašymus;

14.4. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Komisijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas;

14.5. tvirtina Komisijos darbe naudojamų dokumentų formas, Komisijos darbo reglamentą, Komisijos vidaus tvarkos taisykles bei kitus Komisijos dokumentus;

14.6. atstovauja pagal kompetenciją Komisijai visose valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, teismuose arba paveda tai atlikti Komisijos nariams;

14.7. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;

14.8. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

15. Ginčai Komisijoje nagrinėjami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

16. Komisijos pirmininko ir jos narių darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas Lietuvos Respublikos politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 75-2271; 2008, Nr.131-5021) nustatyta tvarka.

17. Komisijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

V. Komisijos finansinės veiklos kontrolė ir vidaus auditas

18. Komisijos vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Komisijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

20. Komisijos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Komisija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Atnaujinimo data: 2017-03-10

Ginkom.lt
Raidžių dydis