Veiklos sritys

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Komisija) yra įstaiga prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri nagrinėja ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT). Komisija yra privalomo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. 

Komisijos veiklos tikslai yra: dalyvauti įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką; nagrinėti ir spręsti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir NDNT;  rengti ataskaitas apie Komisijos veiklą; teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo sistemos tobulinimo.

Komisija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

– nagrinėdama skundą (prašymą), įvertina kartu su skundu (prašymu) pateiktus dokumentus bei kitus skundui (prašymui) nagrinėti būtinus dokumentus, esant reikalui, papildomai pateiktas ekspertų išvadas ir priima vieną iš šių sprendimų:

  • skundą (prašymą) atmesti, NDNT sprendimą paliekant nepakeistą;
  • skundą (prašymą) patenkinti, įpareigojant NDNT per Komisijos nustatytą laiką pakeisti sprendimą;

– kaupia ir analizuoja informaciją apie gautus skundus pagal priežastis ir pagrįstumą bei jų sprendimo rezultatus;

– teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir NDNT metodinius pasiūlymus, siekdama sumažinti skundžiamų sprendimų kiekį bei tobulinti ginčų nagrinėjimo tvarką;

– teikia ketvirtines ir metines Komisijos veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

– leidžia informacinius leidinius apie ginčų nagrinėjimo tvarką.

 

Atnaujinimo data: 2014-05-29

Ginkom.lt
Raidžių dydis