Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu

Nr. A1-2

Suvestinė redakcija nuo 2021-10-22

 

GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATAI

I. skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Komisija) yra įstaiga prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
 2. Komisijos paskirtis – nagrinėti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT). Komisija yra privalomo išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.
 3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
 2. Komisija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Komisijos buveinės adresas – Gedimino pr. 60, Vilnius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-27, 2010-01-26, Žin., 2010, Nr. 12-572 (2010-01-30), i. k. 1102230ISAK000A1-27

 

 1. 51. Komisijos savininkė yra valstybė. Komisijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją įgyvendinant Komisijos savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

Papildyta punktu:

Nr. A1-227, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3427 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-227

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. 52. Komisijos vieši pranešimai skelbiami Komisijos interneto tinklalapyje.

Papildyta punktu:

Nr. A1-227, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3427 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-227

 

 1. 53. Komisijos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. A1-227, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3427 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-227

 

II. skyrius

KOMISIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-53, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-910 (2013-02-16), i. k. 1132230ISAK000A1-53

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisijos veiklos tikslai yra:

6.1. dalyvauti įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką;

6.2. nagrinėti ir spręsti ginčus tarp asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos ir NDNT;

6.3. rengti ataskaitas apie Komisijos veiklą;

6.4. teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos, neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo sistemos tobulinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-921, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20629

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-53, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-910 (2013-02-16), i. k. 1132230ISAK000A1-53

 

 1. Komisija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas:

7.1. nagrinėdama skundą (prašymą), įvertina kartu su skundu (prašymu) pateiktus dokumentus bei kitus skundui (prašymui) nagrinėti būtinus dokumentus, esant reikalui, papildomai pateiktas ekspertų išvadas ir priima vieną iš šių sprendimų:

7.1.1. skundą (prašymą) atmesti, NDNT sprendimą paliekant nepakeistą;

7.1.2. skundą (prašymą) patenkinti, įpareigojant NDNT per Komisijos nustatytą laiką pakeisti sprendimą;

7.2. kaupia ir analizuoja informaciją apie gautus skundus pagal priežastis ir pagrįstumą bei jų sprendimo rezultatus;

7.3. teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir NDNT metodinius pasiūlymus, siekdama sumažinti skundžiamų sprendimų kiekį bei tobulinti ginčų nagrinėjimo tvarką;

7.4. teikia ketvirtines ir metines Komisijos veiklos ataskaitas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

7.5. leidžia informacinius leidinius apie ginčų nagrinėjimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-53, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-910 (2013-02-16), i. k. 1132230ISAK000A1-53

 

III. skyrius

KOMISIJOS TEISĖS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisija turi teisę:

8.1. gauti informaciją, susijusią su nagrinėjamu skundu, ir papildomus dokumentus iš NDNT, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, įstaigų, teikiančių profesinės neįgaliųjų reabilitacijos paslaugas, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, kitų organizacijų;

8.2. kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos pakartotinio ištyrimo;

8.3. pasitelkti nepriklausomus ekspertus ir kitus specialistus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją ir galinčius pateikti išvadas ginčijamu klausimu;

8.4. nagrinėti skundus ir priimti sprendimus, nedalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui, jeigu jis raštu neišreiškė noro dalyvauti;

8.5. teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos, neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų, specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo sistemos tobulinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-227, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3427 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-227

Nr. A1-921, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20629

 

IV. skyrius

KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisijos veikla organizuojama vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, kurių įgyvendinimą kontroliuoja Komisijos pirmininkas. Metinių veiklos planų vykdymą vertina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisija sudaroma iš 6 narių, iš kurių vienas yra Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininką ir Komisijos narius 5 metams skiria į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai į pareigas atrenkami konkurso būdu socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai yra valstybės pareigūnai, jų darbas Komisijoje laikytinas darbu pagrindinėje darbovietėje. Komisijos pirmininkui ir Komisijos nariams draudžiama eiti kitas pareigas, išskyrus dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą. Komisijoje dirba 10 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-302, 2008-09-05, Žin., 2008, Nr. 104-4011 (2008-09-11), i. k. 1082230ISAK00A1-302

Nr. A1-591, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 115-4909 (2009-09-26), i. k. 1092230ISAK00A1-591

Nr. A1-227, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3427 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-227

Nr. A1-921, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20629

Nr. A1-756, 2021-10-21, paskelbta TAR 2021-10-21, i. k. 2021-22045

 

 1. Komisijos pirmininkas ir Komisijos narys gali būti atleistas prieš terminą, kai:

11.1. atsistatydina savo noru;

11.2. praranda Lietuvos Respublikos pilietybę;

11.3. nedirba dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 dienų iš eilės ar ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių;

11.4. įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį jis nuteisiamas bausme, dėl kurios negali tęsti darbo;

11.5. šiurkščiai pažeidžia pareigas.

 1. Komisijos pirmininku ir jos nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą. Komisijos nariai privalo būti Lietuvos Respublikos piliečiai.
 2. Komisijai vadovauja ir jos veiklą organizuoja Komisijos pirmininkas. Kai Komisijos pirmininko nėra, laikinai jį pavaduoja vienas iš jos narių, paskirtas Komisijos pirmininko įsakymu.
 3. Komisijos pirmininkas:

14.1. vadovauja Komisijai, organizuoja jos darbą, užtikrina Komisijai nustatytų veiklos tikslų ir pavestų funkcijų vykdymą, sprendžia klausimus, susijusius su jos veikla;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-53, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-910 (2013-02-16), i. k. 1132230ISAK000A1-53

 

14.2. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.3. tvirtina Komisijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą ir jų aprašymus;

14.4. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Komisijos darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas;

14.5. tvirtina Komisijos darbe naudojamų dokumentų formas, Komisijos darbo reglamentą, Komisijos vidaus tvarkos taisykles bei kitus Komisijos dokumentus;

14.6. atstovauja pagal kompetenciją Komisijai visose valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose organizacijose, teismuose arba paveda tai atlikti Komisijos nariams;

14.7. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;

Papildyta punktu:

Nr. A1-227, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3427 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-227

 

14.8. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-227, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3427 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-227

 

 1. Ginčai Komisijoje nagrinėjami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.
 2. Komisijos pirmininko ir jos narių darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-36, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-555 (2009-02-05), i. k. 1092230ISAK000A1-36

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti darbo santykius reguliuojantys įstatymai ir teisės aktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836     

 

V. skyrius

KOMISIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisijos vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisijos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 2. Komisijos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

 

 1. Komisija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-302, 2008-09-05, Žin., 2008, Nr. 104-4011 (2008-09-11), i. k. 1082230ISAK00A1-302

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 “Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-36, 2009-01-30, Žin., 2009, Nr. 14-555 (2009-02-05), i. k. 1092230ISAK000A1-36

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 “Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-591, 2009-09-23, Žin., 2009, Nr. 115-4909 (2009-09-26), i. k. 1092230ISAK00A1-591

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 “Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-27, 2010-01-26, Žin., 2010, Nr. 12-572 (2010-01-30), i. k. 1102230ISAK000A1-27

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 “Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-227, 2010-06-07, Žin., 2010, Nr. 68-3427 (2010-06-12), i. k. 1102230ISAK00A1-227

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 “Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-53, 2013-02-13, Žin., 2013, Nr. 18-910 (2013-02-16), i. k. 1132230ISAK000A1-53

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 “Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-294, 2016-06-14, paskelbta TAR 2016-06-15, i. k. 2016-16836

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Ginčų komisijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-921, 2020-10-02, paskelbta TAR 2020-10-02, i. k. 2020-20629

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-756, 2021-10-21, paskelbta TAR 2021-10-21, i. k. 2021-22045

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

________________

Atnaujinimo data: 2022-12-23

Ginkom.lt
Raidžių dydis